ALGEMENE VOORWAARDEN:

 

Artikel 1. Definities
1.1 PM18 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 83103198 met BTW-nummer NL003777286BB89.
1.2 PM18 is een online webshop in (handgemaakte) woon en lifestyle artikelen, die via www.pm18.nl bekeken en besteld kunnen worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.pm18.nl, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. PM18 is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via onze website gecommuniceerd.
4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 6,95.

Verzending voor E.U.-landen en buiten E.U. is altijd mogelijk en zijn de kosten op aanvraag.

4.3 PM18 kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn. Bijvoorbeeld als gevolg van zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf verzending. Betaling is mogelijk door:
- IDEAL: op onze site kunt u op een veilige manier via IDEAL elektronisch de betaling van uw bestelling regelen.
- Vooruitbetaling: in geval van betaling vooruit middels een overboeking per bank dient uw betaling volledig binnen zeven (7) dagen na orderdatum door PM18 te zijn ontvangen. Indien de betaling ontvangen is, wordt uw bestelling verzonden.
5.2 De klant geeft PM18 toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
5.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van PM18.

Artikel 6. Levering
6.1 PM18 streeft ernaar om bestellingen binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Echter, de opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
6.2 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen mits anders vermeld na plaatsing van de bestelling. Als het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen dertig (30) dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Als de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk vijf (5) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, als de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan PM18 verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Ruilen van artikelen
8.1 Artikelen, die u bij PM18 heeft gekocht, kunnen met opgaaf van redenen worden retour genomen, mits:
- U binnen 7 dagen na ontvangst een e-mail stuurt naar info@pm18.nl onder vermelding van:
- Uw naam
- Naam artikel
- Ordernummer
- Reden van ruiling/retour
- IBAN
NB Na aanmelding van uw ruiling ontvangt u per e-mail informatie over de te volgen procedure (bijv. verpakken en de wijze van retourneren).
- De artikelen moeten nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en/of in originele verpakking (indien mogelijk) en voldoende gefrankeerd te worden.
- De artikelen, welke voor ruiling aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling aan ons teruggezonden zijn.
8.2 De verzendkosten van het retour te verzenden artikel zijn voor rekening van de klant.
8.3 PM18 accepteert uitsluitend ruilingen of retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Ruilingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
8.4 Uw ruiling zal na aanmelding én na ontvangst van de goederen per e-mail bevestigd worden. Het aankoopbedrag wordt door ons binnen 30 dagen aan u terugbetaald op het door u aangegeven bank- of gironummer.

Artikel 9. Klachten
Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn volgens uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. het sturen van een e-mail naar info@pm18.nl.

Klacht met betrekking tot de kwaliteit van de artikel(en)
9.2 Gedurende een termijn van drie (3) maanden na aankoopdatum geeft PM18 volledige garantie op materiaal en arbeidsloon.
9.3 Gebreken aan een product die aantoonbaar op een materiaal- en/of productiefout terug te voeren zijn, worden kosteloos hersteld, indien de gebreken onmiddellijk na constatering worden gemeld.
9.4 Direct na constatering van een gebrek aan een product stuurt u een e-mail naar info@pm18.nl.nl onder vermelding van:
- aankoopdatum
- een zo volledig mogelijke beschrijving van het gebrek aan een product.
NB Na aanmelding ontvangt u per e-mail informatie over de te volgen procedure.


9.5 Geen aanspraak op garantie bestaat indien de gebreken aan het product terug te voeren zijn op onjuist gebruik, normale gebruiksslijtage, vlekken, en producten die afgeven nadat zij in contact zijn gekomen door wrijving of vocht.
9.6 Haarverlies of slijtage van het harige leer (BV Koeienhuid) valt niet onder de garantie. Het harige leer is een natuurproduct waarbij het normaal is dat de artikelen gebruikssporen laat zien (door middel van haarverlies).
9.7 PM18 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van de producten.
9.8 Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn en vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn.
9.9 Te allen tijde dient bij garantie de originele aankoop bon (die ook als garantiebewijs functioneert) te worden overlegd.

Artikel 10. Annulering van uw bestelling
Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@pm18.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Als u uw geannuleerde bestelling al heeft voldaan, restitueert PM18 het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

Artikel 11. Herroepen
11.1 De koper heeft volgens in overeenstemming met de wet koop op afstand, het recht om binnen veertien (14) dagen na ontvangst de gehele bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits al voldaan, gerestitueerd te krijgen. De al in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres komen voor rekening van de koper.
11.2 Hiertoe dient u binnen veertien (14) dagen na ontvangst op het bezorgadres contact op te nemen met PM18 via info@pm18.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Ook geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.
11.3 Uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst op het bezorgadres dient het product teruggestuurd te worden voor rekening van de koper. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na bevestiging van ontvangst van uw bestelling door PM18 plaats.
11.4 Het recht op herroeping vervalt op het moment dat niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 11 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending worden beschouwd als een ruiling volgens, in overeenstemming met artikel 8 van de Algemene Voorwaarden van PM18.

Artikel 12. Overmacht
12.1 PM18 heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat PM18 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan PM18 kan worden toegerekend, omdat die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, en ook op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Overige bepalingen
Het is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pm18, tekst- of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.

Algemene Voorwaarden van:
PM18
E-mail: info@pm18.nl
Website: www.pm18.nl
Kamer van Koophandel: 83103198
BTW-nummer: NL003777286BB89
Rabobank, rekeningnummer NL19 KNAB 0408 4322 25

Heeft u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen en/of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@pm18.nl)